O nadleśnictwie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Staszów jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Hodowla lasu

W zakres prac hodowlanych wchodzi wiele zadań realizowanych przez leśników: począwszy od zbioru i przechowywania nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie upraw, kończąc na ochronie i pielęgnacji drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Zgodnie z Ustawą o Lasach Plan Urządzania Lasu (PUL) tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania (przez Biura Urządzania Lasu, bądź inne firmy posiadające uprawnienia).

Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (SGS-FM/COC-011265) oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi i PROW

W 2019 roku zostało uruchomione nowe poddziałanie w ramach PROW na lata 2014-2020 – „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Nadleśnictwo bierze w nim czynny udział poprzez sporządzanie planów inwestycji oraz potwierdzanie ich wykonania.