Wydawca treści Wydawca treści

hodowla

W zakres prac hodowlanych wchodzi wiele zadań realizowanych przez leśników: począwszy od zbioru i przechowywania nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie upraw, kończąc na ochronie i pielęgnacji drzewostanów.

Proces odnowienia poprzedzony jest szczegółową analizą. Na bazie wiedzy zaczerpniętej z klimatologii, gleboznawstwa, botaniki i fizjologii roślin, dobiera się skład gatunkowy lasu właściwy dla danego siedliska.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Więcej

W Nadleśnictwie Staszów odnowienia obejmują rocznie ok. 200 ha. Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

   Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni. W ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 Nadleśnictwo Staszów sporządziło 319 planów zalesień co daje średnio 45 planów na rok.

Corocznie leśnicy pielęgnują ponad 500 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 250 ha, czyszczenia późne – na 240 ha, trzebieże wczesne – na 230 ha, a trzebieże późne – na ok. 950 ha.