Lista aktualności Lista aktualności

organizacja

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Nadleśniczy powołany jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przed którym odpowiada w zakresie swojego działania.
Kompetencje nadleśniczego wynikają z art. 35 ustawy o lasach, o której mowa w § 2.
Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

 • Biuro Nadleśnictwa
 • Leśnictwa
 • Jednostka do zadań szczególnych (leśnictwo szkółkarskie)

Wykaz Leśnictw i innych jednostek

W nadleśnictwie Staszów zgrupowane jest 15 leśnictw oraz Gospodarstwo Szkółkarskie:

1. Leśnictwo  GOLEJÓW z siedzibą w Golejowie

2. Leśnictwo WIŚNIÓWKA z siedzibą w Wiśniówce

3. Leśnictwo SZCZEKA z siedzibą w Szczece

4. Leśnictwo STRUŻKI z siedzibą w Strużkach

5. Leśnictwo PLISKOWOLA z siedzibą w  Pliskowoli

6. Leśnictwo SICHÓW z siedzibą w Sichowie Małym

7. Leśnictwo ŁUBNICE z siedzibą w Łubnicach

8. Leśnictwo ŻYZNÓW z siedzibą w Jurkowicach

9. Leśnictwo SMERDYNA z siedzibą w Smerdynie

10. Leśnictwo BUKOWA z siedzibą w Wiązownicy Kolonii

11. Leśnictwo ZAWIDZA z siedzibą w Łoniowie

12. Leśnictwo MALKOWICE z siedzibą w Woli Malkowskiej

13. Leśnictwo PRZYJMY z siedzibą w Przyjmach

14. Leśnictwo MOKRE z siedzibą w Mokrym

15. Leśnictwo szkółkarskie CZERNICA z siedzibą w Czernicy

W biurze nadleśnictwa wyróżnia się następujące komórki organizacyjne.
DZIAŁY:

 • Gospodarki leśnej kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego
 • Finansowo Księgowy kierowany przez Głównego Księgowego
 • Administracyjno-gospodarczy kierowany przez Sekretarza

STANOWISKA PRACY:

 • Inżynierowie nadzoru
 • Posterunek Straży Leśnej
 • Administrator narzędzi informatycznych
 • Stanowisko ds. pracowniczych
 • Stanowisko pracownika Pionu Ochrony

ODRĘBNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

 • Zespół ds. sprzedaży drewna
 • Zespół ds. zamówień publicznych i pozyskania środków zewnętrznych

W nadleśnictwie Staszów zgrupowane jest 15 leśnictw.

Wykaz stanowisk podległych bezpośrednio nadleśniczemu.

 • Zastępca nadleśniczego (Z) – kieruje działem gospodarki leśnej oraz podległych mu leśniczych, podleśniczych i specjalistów ds. lasów nadzorowanych
 • Główny księgowy (E) – kieruje działem finansowo-księgowym.
 • Sekretarz (S) – kieruje działem administracyjno-gospodarczym
 • Stanowisko Inżyniera Nadzoru (NN) wykonuje zadania w zakresie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie. W nadleśnictwie funkcjonuje dwóch inżynierów nadzoru.
 • Służba BHP (przyporządkowana jest pracownikowi działu gospodarki leśnej): wykonuje zadania związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w nadleśnictwie. Uprawnienia i obowiązki służb bhp reguluje Rozporządzenie RM z dn, 2 września 1997roku w sprawie służb bhp (Dz.U Nr 109 poz. 704 z późn. zm.).
 • Posterunek Straży Leśnej (NS). Posterunkiem Straży Leśnej kieruje starszy strażnik leśny zwany dalej Komendantem, który organizuje pracę strażników leśnych w zakresie ochrony zasobów i udostępniania lasu. Prawa i obowiązki Strażnika Leśnego reguluje art. 47.1 Ustawy o Lasach (Dz.U. Nr 12 poz 59 z 2011r z późn. zmianami oraz zarządzenia DGLP Nr 45 z 1999 i Nr 52 z 2004r oraz przepisami wykonawczymi i obowiązującą pragmatyką zawodową).
 • Administrator narzędzi informatycznych pełni nadzór i odpowiada przed nadleśniczym za pełne, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych, teleinformatycznych i telefonicznych w nadleśnictwie, administrowanie BIP oraz aktualizacja strony internetowej nadleśnictwa.
 • Stanowisko ds. pracowniczych wykonuje zadania związane z całokształtem zagadnień dotyczących spraw pracowniczych oraz pełni obowiązki Administratora Ochrony Danych Osobowych w Nadleśnictwie, a w szczególności:
  • Prowadzenie dokumentacji pracowników nadleśnictwa
  • Opracowanie projektów regulaminu pracy, kontrolowanie przestrzegania postanowień regulaminu pracy w zakresie dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej;
  • Załatwianie spraw związanych z organizowaniem różnych form szkolenia zawodowego i doskonalenia kwalifikacji pracowników, oraz przebiegiem stażu  zawodowego absolwentów szkół i uczelni;
  • Koordynacja działań w zakresie załatwiania spraw emerytalno-rentowych pracowników;
  • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników;
  • Gromadzenie i udostępnianie przepisów w zakresie prawa pracy;
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych komputerowych dotyczących ewidencji pracowników;
  • Prowadzenie analitycznej ewidencji czasu pracy;
  • Sporządzanie i definiowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych oraz innych form wyróżnień;
  • Obsługa socjalna pracowników nadleśnictwa;
  • Czuwanie nad prawidłowością przekazania wszystkich składników majątku związanych z przekazaniem - przyjęciem stanowiska pracy przez osoby materialnie odpowiedzialne.
  • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. Nr 101, poz. 926z 2002 ze zm.)
  • Prowadzenie składnicy akt nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w przypadku zlecenia tej czynności podmiotom zewnętrznym, nadzorowanie tych prac.

Zespół ds. sprzedaży -wyodrębnione osoby z działu gospodarki leśnej i działu finansowo-księgowego, których zadaniem jest między innymi:

 • koordynowanie wszystkich relacji na styku sprzedaż – pozyskanie drewna, przygotowanie danych do podjęcia decyzji o realizacji lub wstrzymania określonych pozycji planu cięć,
 • pełna obsługa umów na sprzedaż drewna,
 • rozpatrywanie reklamacji wg. stosownych upoważnień, kontrola zapasu, należności przeterminowanych oraz wskazywanie usterek,
 • fakturowanie przychodu i rozchodu drewna,
 • sporządzanie wewnętrznych jak i zewnętrznych statystycznych sprawozdań z obrotu drewnem.

Zespół ds. pozyskania środków zewnętrznych, którego zasadniczym zadaniem będzie stały monitoring możliwości pozyskania środków zewnętrznych, ponadto do obowiązków tego stanowiska należy:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,
 • koordynacja zagadnień zagadnień związanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,
 • komunikacja zewnętrzna (rzecznik prasowy),
 • edukacja leśna,
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej nadleśnictwa.
 • Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, kieruje pracą leśniczych i podległych mu specjalistów. Ma prawo i obowiązek sprawowania kontroli funkcjonalnej nad powierzonymi mu zagadnieniami.

Komórka organizacyjna, podległa bezpośrednio zastępcy nadleśniczego to: dział gospodarki leśnej

 • Do obszaru kompetencyjnego tego działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem (wg zasad kontroli funkcjonalnej), prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, turystyki, łowiectwa. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – zakresie powierzonym przez Starostwa.

Leśniczowie
Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem.
Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność, oraz zastępuje podleśniczego będącego na urlopie bez dodatkowego wynagrodzenia.
Leśniczy wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczanie wg zasad wynikających z instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 52/2004 DGLP, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach.
Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.
Leśniczy może dokonywać sprzedaży drewna oraz zawierać umowy zlecenia na czynności w leśnictwie, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez nadleśniczego.
Podleśniczy, gajowy lub inny pracownik przydzieleni do leśnictwa podlegają bezpośrednio leśniczemu.
Ramowe zakresy obowiązków służbowych leśniczego, podleśniczego i podleśniczego dyspozycyjnego określono w załącznikach Nr 11, Nr 12, Nr 13 do niniejszego regulaminu, stanowiące jego integralną część.

Sekretarz inicjuje, koordynuje i nadzoruje całość zagadnień związanych z pracami działu administracyjno-gospodarczego i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługa administracyjną Nadleśnictwa, prowadzeniem spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, infrastrukturą i ewidencją pracy środków transportowych w nadleśnictwie.
Sekretarz prowadzi sprawy inwestycyjno-remontowe.
Przewodniczy stałej komisji przetargowej d/s zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm), prawo zamówień publicznych i aktów prawnych związanych z wymienioną ustawą.
Sekretarz z upoważnienia Nadleśniczego prowadzi sprawy związane z administrowaniem nieruchomości i budynków stanowiących własność Nadleśnictwa i budynków użytkowych Nadleśnictwa.
Osobiście odpowiada za prawidłowe przekazywanie składników majątkowych w zakresie budynków, budowli i wyposażenia osobom materialnie odpowiedzialnym.
Sekretarz prowadzi ewidencję budynków i lokali pozostających w zarządzie Nadleśnictwa oraz prowadzi rejestr dzierżawy i użyczenia gruntów rolnych, najmu budynków, sprzedanych budynków.

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje wyznaczony przez Nadleśniczego starszy strażnik leśny zwany dalej komendantem.
Do zadań komendanta należy organizowanie pracy strażników leśnych w zakresie:

 • Ochrony zasobów:
  • organizacja kontroli z zakresu szkodnictwa
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony mienia i jego zabezpieczenie przed dewastacją, kradzieżą i innymi czynnikami i zdarzeniami
  • organizacją pracy strażników leśnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
  • współdziałanie z policją i prokuraturą w sprawach dot. przestępstw i szkodnictwa leśnego
  • odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie środków przymusu (broni) i innego sprzętu będącego na wyposażeniu strażników leśnych
  • dochodzi naprawienia szkód w lasach spowodowanych przez jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne
  • w zakresie zagrożenia pożarowego obsługuje wg przyjętych zasad, leśne pogotowie p.poż.
 • Udostępniania lasu
  • prowadzi nadzór nad prawidłowym korzystaniem z terenów i zasobów leśnych przez osoby fizyczne i prawne
  • współpracuje z instytucjami i organizacjami oraz utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w zakresie korzystania z terenów i zasobów leśnych.
 • Obronności i spraw niejawnych:
  • Stanowisko pracownika Pionu Ochrony, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki (NO) utworzone na podstawie Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego LP z dnia 03.10.2006r w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LP (przyporządkowane pracownikowi straży leśnej) ma za zadanie: prowadzenie oddziału kancelarii tajnej, realizację zadań z zakresu spraw obronnych oraz realizację zadań z zakresu prac związanych z ochroną informacji niejawnych.

Do obowiązków strażnika leśnego należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i  wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony innych składników mienia.


Działem finansowo-księgowym, którego głównym zadaniem jest prawidłowe działanie służb finansowo-księgowych w zakresie gospodarki finansowej i należytego gospodarowania funduszami specjalnymi, kieruje główny księgowy.
Do zadań działu finansowo-księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz, sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, oraz kieruje pracą podległych pracowników działu finansowo-księgowego. Organizuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa i odpowiedzialny jest za jej wykonanie przed Nadleśniczym.
W szczególności główny księgowy odpowiedzialny jest za wykonanie następujących zadań:

 • Opracowanie sprawozdań finansowo-gospodarczych
 • Bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczo-ekonomicznych,
 • Dokonywanie bieżącej oceny gospodarki finansowej Nadleśnictwa i prawidłowości operacji finansowych,
 • Terminowe realizowanie zobowiązań oraz egzekwowanie należności,
 • Sporządzanie analiz z bieżącej realizacji i zaawansowaniu planu finansowego nadleśnictwa,
 • Wdrożenie zasad obiegu dokumentacji, księgowości oraz bieżąca kontrola ich realizacji
 • Ubezpieczeń majątkowych, osobowych, zadań budżetowych i rozliczeń z budżetem Państwa,
 • Wycenę i rozliczenie finansowe wyników inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Właściwą gospodarkę magazynową,
 • Terminowe wypłaty wynagrodzeń i realizację świadczeń socjalnych,
 • Kierowanie pracą podległych pracowników działu finansowo-księgowego.