Wydawca treści Wydawca treści

zalesienia gruntow prywatnych z PROW

W 2015 roku został uruchomiony nowy PROW na lata 2014-2020. Nadleśnictwo bierze w nim czynny udział poprzez sporządzanie planów zalesień oraz potwierdzanie ich wykonania.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Nadleśnictwo, na wniosek właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, sporządza plany zalesień i potwierdza ich wykonanie.

Zasady przyznania pomocy i wymogi jakie trzeba spełnić by wziąć udział w ww. programie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych  i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, że działka przeznaczona do zalesienia musi spełniać między innymi następujące wymagania:

- być wykazana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych

- być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 - stanowić powierzchnię co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem.