Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody "Dziki Staw"

Rezerwat „Dziki Staw” znajduje się w centralnej części Wysoczyzny Połanieckiej, która należy do większej jednostki geomorfologicznej – Niecki Nidziańskiej.

       Został on utworzony celem zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny.

Charakterystycznym elementem jest tutaj występowanie różnych form krasowych: mis, lejów, dolinek.

       Rezerwat składa się z dwóch obiektów:

  • drzewostanu modrzewia europejskiego,
  • jeziorka potorfowego wraz z łąkowym jego obrzeżeniem.

       Modrzew jest tu wyjątkowo dorodny i posiada wysoką jakość techniczną (strzały są gonne, mało zbieżyste, korony osadzone wysoko i niezbyt szerokie).

       Jeziorko i łąka występują na dnie rynnowatej doliny. Pod względem pochodzenia należą one do typu leja krasowego zatorfionego. Wokół jeziorka występuje różnej szerokości pas podmokłej łąki z roślinnością turzycowo-sitową. W jeziorku występuje podlegający ochronie ścisłej gatunek paprotnika – salwinia pływająca. Posiada tu również swoje siedlisko chroniony gatunek ssaka – wydra.