Wydawca treści Wydawca treści

mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Staszów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Nasze Nadleśnictwo przystępuje do w/w przedsięwzięcia po sukcesie poprzedniego współfinansowanego przez Unie Europejską projektu : „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" .

Obecnie realizowany projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, tak samo jak i poprzedni współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl).

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata od 2016 r. do 2022 r.

Celem głównym projektu jest poprzez zwiększenie sprawności siedlisk leśnych poprawa kondycji drzewostanów i podniesienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

Projekt wykorzystuje zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i rozwiązania techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane  z zastosowaniem  materiałów naturalnych. Wybrane technologie mają być przyjazne dla środowiska przyrodniczego. Efektem realizacji projektu będzie retencjonowanie 2,1 mln m3  wody.

Te cele Nadleśnictwo Staszów ma zamiar osiągnąć poprzez rewitalizację kolejnych zbiorników wodnych w kompleksie stawów „Rybnica", przebudowę przepustów oraz budowę zastawek.

Rewitalizacja Stawów „Rybnica" planowana jest na terenie Leśnictwa Smerdyna na łącznej powierzchni 4,10 ha. Pozwoli ona na zatrzymanie wody powierzchniowej a co za tym idzie zwiększenie jej zasobów gruntowych i podziemnych. Poprawa stosunków wodnych przyniesie wiele pozytywnych efektów dla otaczającego środowiska naturalnego:

- spowoduje regulacje stosunków wodnych w terenie oddziaływania obiektów,

- ograniczy odpływ wód gruntowych oraz wód powierzchniowych z terenu zlewni,

- zahamuje proces degradacji siedlisk leśnych, wywołany nadmiernym ubytkiem wody,

- udostępni miejsca do czerpania wody do celów p-poż ( w dalszej perspektywie),

- wzbogaci różnorodność biologiczną obszarów kompleksu leśnego Rybnica,

- spowoduje wzrost ilościowy i jakościowy gatunków związanych z ekosystemami  mokradłowymi,

W ramach przebudowy przepustów, która będzie zrealizowana na terenie Leśnictw: Przyjmy, Łubnice, Zawidza, Bukowa uzyska się:

- usprawnienie obiegu wody w ekosystemie,

- pozytywny wpływ na sąsiadujące drzewostany poprzez zrównoważenie uwilgotnienia siedliska,

- zniwelowanie negatywnego wpływu wód powierzchniowych na drogi leśne poprzez wyeliminowanie powstających zastoisk wodnych,

-  utrzymanie przejezdności dróg leśnych,

- ochrona płazów i gadów  poprzez umożliwienie im swobodnego przemieszczania się pod drogą

Budowa  zastawek wykonana zostanie na terenie Leśnictw Pliskowola i Smerdyna. Obejmie ona budowę trzech zastawek na terenach mokradłowych. Celem jej będzie regulacja poziomu wody co prowadzić będzie do uzyskania następujących efektów środowiskowych:

- podniesienie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

- pozytywny wpływ na sąsiadujące drzewostany, poprawa ich zdrowotności i przyrostu,

- przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemów leśnych  (stanu uwilgotnienia siedlisk),

- regulacja obiegu wody w ekosystemie,

- zapobieganie nadmiernemu odpływowi wody,

Nadleśnictwo Staszów zaplanowało na ten cel: 1370 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 1164 500,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji projektu na terenach nadleśnictw w Polsce wynosi: 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł


zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nadleśnictwo Staszów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Projekt jest przeprowadzany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem w/w przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.

Celami realizacji Projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach poprzez sprawne lokalizowanie źródła pożaru i minimalizowanie strat.  W dalszej perspektywie prowadzić to będzie do zmniejszenia średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenia powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania. W szczególności projektem objęto nadleśnictwa zakwalifikowane do I i II (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu.

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. W szczególności osiągnięte zostanie:

 • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
 • szybsze i dokładniejsze określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów prowadzone będą takie działania jak:

I. Rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

 • budowa dostrzegalni – 42 szt.
 • modernizacja dostrzegalni – 28 szt.,
 • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów w 61 nadleśnictwach 114 szt,
 • doposażenie 16 punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD)
 • budowa stacji meteorologicznych – 11 szt.

II. Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych – 67 szt.

Do powyższego projektu w kraju zakwalifikowały się zadania ze 136 nadleśnictw na łączną wartość 3170 000,00 – złotych ( poziom dofinansowania ze środków UE - 85%). W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu udział w powyższym przedsięwzięciu bierze 13 nadleśnictw. Nadleśnictwo Staszów w ramach tego projektu realizuje zakup jednego samochodu patrolowo-gaśniczego.


Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

W ramach projektu wybudowaliśmy 3 nowe śródleśne zbiorniki retencyjne:

 1. Zajedle Górne i Zajedle Dolne o powierzchni 1,3112 ha położony w  okolicach miejscowości Suchowola;
 2. Kaczy Smug o powierzchni 1,6886 ha położony w okolicy miejscowości Bukowa

oraz  zrewitalizowaliśmy jeden ze zbiorników kompleksu stawów w miejscowości Rybnica, o powierzchni 1,4028 ha.

Obiekty te mogą zgromadzić do 104 154 m3 wody. Do budowy wykorzystane zostały naturalne podmokłe obniżenia terenu, dzięki czemu obiekty szybko pokryły się właściwą szatą roślinną wtapiając w otoczenie i tworząc miejsca bytowania dla fauny wodnej.

Projekt jest realizowany w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Celem projektu jest gromadzenie wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz podpiętrzanie jej w korytach rzek i potoków, kanałach i rowach, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

W Polsce w ramach Projektu wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie do 2015 r. około 3300 obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę.

Pozwoli to, według wstępnych szacunków, na zretencjonowanie około 31 mln m3 wody. Koszt całkowity projektu szacowany jest na ponad 196 mln zł.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.