Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Kryteria identyfikacji „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych- HCVF”(w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu.

Spośród wszystkich kategorii HCVF wyszczególnionych i opisanych w „Kryteriach wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" na terenie RDLP w Radomiu mogą występować następujące:

HCVF 1.  – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

HCVF 1.1. – Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków- fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (Czerwona lista lub gatunki o znaczeniu europejskim).

HCVF 2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywają znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

HCVF 3.  – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.)

HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, pomorskie kwaśne lasy brzozowo- dębowe, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

HCVF 3.2.  – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w Sali Europy- lasy zagrożone w skali Europy lecz stosunkowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo- świerkowe).

HCVF 4.  – Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

HCVF 4.1.  –  Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i     wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

HCVF 4.2.  –  Lasy glebochronne- lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35 stopni).

HCVF 6. – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności -  lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2019 r.

Przeprowadzony przez służby terenowe Nadleśnictwa Staszów  monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w 2019 r. uwzględniał wpływ zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie poszczególnych leśnictw oraz innych zdarzeń mogących wpłynąć na walory przyrodnicze lasów HCVF w nadleśnictwie. Wszystkie prace gospodarcze w 2019 r. na terenie lasów zaliczonych do HCVF były związane z realizacją zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Staszów na lata 2012 – 2021. Zabiegi gospodarcze wykonywane na terenie Nadleśnictwa Staszów
w 2019 r. nie wpłynęły negatywnie na zachowanie walorów przyrodniczych wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF. Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykładano do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

                 Niniejsze podsumowanie przygotowano na podstawie:

- notatek służbowych leśniczych sporządzonych w miesiącu styczniu z monitoringu lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za 2019 rok.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.