Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku           o lasach (Dz.U. z 2020r poz. 6) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                   20 kwietnia 2007r w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (DZ.U. nr 78 poz. 532),

 

Nadleśnictwo Staszów ul. Oględowska 4 28-200 Staszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe -  Nadleśnictwa Staszów, stanowiącej:

działkę o numerze 123 o powierzchni 0,2100 ha (Ls), położoną w obrębie ewidencyjnym Dobra, gmina Staszów, powiat staszowski.

    Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi grunt leśny w postaci pełnej enklawy pośród gruntów obcej własności. Działka 123 składa się z dwóch wydzieleń leśnych: 920-a-00 o powierzchni 0,1884 ha o składzie gatunkowym So 100% w wieku 44 lata oraz oddz. 920-~c-00, pow. 0,0216 ha stanowiące wydzielenie liniowe poprzez które przebiega linia energetyczna.                                                                                                          Podlegający sprzedaży grunt nie jest związany umową dzierżawy, natomiast jest objęty "Porozumieniem z dnia 10 marca 2014 w sprawie utrzymania, naprawy i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na gruntach zarządzanych przez PGL LP", które Nadleśnictwo zawarło ze spółką PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów. W bezpośrednim sąsiedztwie działki 123 przebiega druga linia energetyczna stanowiąca własność ww. Spółki.                                                                                                              Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr KI1A/00007638/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie. Zgodnie ze studium uwarunkowań                           i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, działka 123 leży na obszarze użytków rolnych oraz w granicach Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wobec ww.  nieruchomości brak jest roszczeń reprywatyzacyjnych. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest położona w zasięgu obszaru Natura 2000 i nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Jedyne kryterium wyboru oferty stanowić będą ceny zaoferowane przez uczestników przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

        Wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1500 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto). Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Nadleśnictwa nr 40 1240 2803 1111 0000 3290 9465 prowadzony przez PEKAO S.A. O/Staszów. Wpłatę wadium należy dokonać do dnia                     9 listopada 2020r. W tytule wpłaty należy ująć dane osobowe oferenta – imię i nazwisko. Dowodem uiszczenia wadium będzie uznanie rachunku sprzedającego. Przed przystąpieniem do przetargu ustnego nieograniczonego osoby dopuszczone winny okazać dokument potwierdzający tożsamość. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, natomiast wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy kupna - sprzedaży nieruchomości, wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Staszów.

            Nieruchomość nie może zostać sprzedana, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia w wysokości co najmniej 2% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych, tj.: 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto). Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony będzie miał miejsce w dniu 10 listopada 2020 roku o godz. 12°°  w siedzibie Nadleśnictwa Staszów - pokój nr 18 (świetlica).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (według faktury wystawionej przez Nadleśnictwo) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przetargu (termin zostanie podany na fakturze) na podany powyżej rachunek bankowy Nadleśnictwa, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca zostanie poinformowany pisemnie o terminie zapłaty oraz terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. sporządzenia operatu                    z wyceną wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, ogłoszenia prasowego, dokumentów ewidencyjnych pozyskanych na potrzeby zawarcia aktu notarialnego stanowiących wypis i wyrys z EGiB Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Staszowie oraz zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pokryje                     w całości nabywca. Koszty te wynoszą około 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) i nie są wliczone w cenę wywoławczą. Po zakończeniu procedury przetargowej Nadleśnictwo określi faktyczną wysokość kosztów przygotowania do sprzedaży i wystawi odrębną fakturę na rzecz nabywcy. Ponadto, kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przeniesienia prawa własności (koszt notarialny). Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku kiedy oferent, którego oferta została przyjęta     w przetargu nie stawi się bez uzasadnionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez Sprzedającego w celu podpisania umowy notarialnej.

Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Staszów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (015) 864 68 27. Osobą prowadzącą sprawę jest Marek Maj.

Materiały do pobrania