Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

W ramach projektu wybudowaliśmy 3 nowe śródleśne zbiorniki retencyjne:

  1. Zajedle Górne i Zajedle Dolne o powierzchni 1,3112 ha położony w  okolicach miejscowości Suchowola;
  2. Kaczy Smug o powierzchni 1,6886 ha położony w okolicy miejscowości Bukowa

oraz  zrewitalizowaliśmy jeden ze zbiorników kompleksu stawów w miejscowości Rybnica, o powierzchni 1,4028 ha.

Obiekty te mogą zgromadzić do 104 154 m3 wody. Do budowy wykorzystane zostały naturalne podmokłe obniżenia terenu, dzięki czemu obiekty szybko pokryły się właściwą szatą roślinną wtapiając w otoczenie i tworząc miejsca bytowania dla fauny wodnej.

Projekt jest realizowany w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Celem projektu jest gromadzenie wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz podpiętrzanie jej w korytach rzek i potoków, kanałach i rowach, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

W Polsce w ramach Projektu wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie do 2015 r. około 3300 obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę.

Pozwoli to, według wstępnych szacunków, na zretencjonowanie około 31 mln m3 wody. Koszt całkowity projektu szacowany jest na ponad 196 mln zł.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.