Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2018.0.2129 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (DZ.U. nr 78 poz. 532),

Nadleśnictwo Staszów ul. Oględowska 4 28-200 Staszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe -  Nadleśnictwa Staszów, stanowiących:

  1. Działkę o numerze 171/1 o powierzchni 0,3564 ha (Bz), położoną w obrębie ewidencyjnym Zawidza, gmina Łoniów powiat sandomierski.
  2. Działkę o numerze 175/1 o powierzchni 0,3491 ha (0,2410 ha Bz, 0,1081 ha Bi), położoną w obrębie ewidencyjnym Zawidza, gmina Łoniów, powiat sandomierski.

   Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią grunt nieleśny i są sprzedawane na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr ES.2281.26.2018.SS z dnia 16.01.2019r. Podlegający sprzedaży grunt jest związany umową dzierżawy gruntów leśnych nr Drż_Gr 3/2015 z dnia 19.02.2015r. zawartą na czas nieokreślony pomiędzy wydzierżawiającym Nadleśnictwem Staszów a dzierżawcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Zajazd Pod Dębami" Grzegorz Świtek, Piotr Meszek, Grzegorz Hyla Zawidza 32 27-670 Łoniów, na mocy której dzierżawca prowadzi działalność hotelarsko - gastronomiczną. Na działce nr 175/1 znajdują się naniesienia będące własnością dzierżawcy stanowiące lokal gastronomiczny drewniany trwale związany z gruntem wraz z tarasem, , dwa szamba, butlę gazową, plac zabaw dla dzieci, obiekty małej architektury. Na działce nr 171/1 mieści się parking o nawierzchni asfaltowo - brukowanej, który służy prowadzeniu działalności hotelarsko - gastronomicznej. Na całości terenu znajdują się pojedyncze drzewa gatunku dąb, akacja, sosna i jesion w ilości 65 sztuk.

Nieruchomości objęte są Decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nr ZZ-2120/16/07 z dnia 26.11.2007r. oraz ZS.224.1.2.2015                   z dn. 25.03.2015r (zm. dec. nr ZS.224.1.4.2018 z dn. 23.05.2018r) zezwalającymi na trwałe wyłączenie gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,7055 ha z produkcji. Tytułem powyższego, w/w nieruchomości przez okres 10 lat po ich wyłączeniu z produkcji obciążone są opłatami rocznymi wynikającymi z ich przeznaczenia na cele nierolnicze                  i nieleśne. Przedmiotowe opłaty uiszczane na rzecz RDLP w Radomiu stanowić będą zobowiązanie nabywcy, bez prawa możliwości z rezygnacji ich świadczenia.                 Obie nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą nr KI1S/00080830/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu. Nieruchomości są objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XLIX/246/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów. Zgodnie z obowiązującym MPZP nieruchomości stanowią tereny usług, oznaczone symbolem "U" na planszy graficznej załącznika do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, Gmina Łoniów.           

             Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są w zasięgu obszaru Natura 2000 "Ostoja Żyznów" nr PLH260036.                                                                                             Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są wpisane do rejestru zabytków.

Sprzedaż nieruchomości nie jest zwolniona z podatku VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190 000 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto) + podatek VAT 23% w kwocie 43700 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych). Jedyne kryterium wyboru oferty stanowić będą ceny zaoferowane przez uczestników przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19 000 złotych netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych netto)  + podatek VAT 23% w kwocie 4370 złotych (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych). Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Nadleśnictwa nr 40 1240 2803 1111 0000 3290 9465 prowadzony przez PEKAO S.A. O/Staszów. Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 22 października 2019r. Dowodem uiszczenia wadium będzie uznanie rachunku sprzedającego. Przed przystąpieniem do przetargu ustnego nieograniczonego osoby dopuszczone winny okazać dokument potwierdzający tożsamość.                                                            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, natomiast wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

       W przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy kupna - sprzedaży nieruchomości, wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Staszów.

            Nieruchomość nie może być sprzedana, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia w wysokości 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem       w górę do stu złotych, tj.: 2400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto). Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony będzie miał miejsce w dniu 24 października 2019 roku o godz. 12°°  w siedzibie Nadleśnictwa Staszów - pokój nr 18 (świetlica).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (według faktury wystawionej przez Nadleśnictwo) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przetargu (termin wskazany na fakturze) na podany powyżej rachunek bankowy Nadleśnictwa, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca zostanie poinformowany pisemnie o terminie zapłaty oraz terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wydzielenia geodezyjnego działki, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowego pokrywa w całości nabywca. Koszty te wynoszą około 10 tyś zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla obu działek i nie są wliczone w cenę wywoławczą. Po zakończeniu procedury przetargowej Nadleśnictwo określi faktyczną wysokość kosztów przygotowania do sprzedaży i wystawi odrębną fakturę na rzecz nabywcy. Ponadto, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeniesienia prawa własności (koszt notarialny). Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku kiedy oferent, którego oferta została przyjęta    w przetargu nie stawi się bez uzasadnionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez Sprzedającego w celu podpisania umowy notarialnej.

Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wyłącznie jednej z ww. działek.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Staszów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (015) 864 68 27. Osobą prowadzącą sprawę jest Marek Maj.